Dagsavisen.no – Jordmorforbundet beroliger gravide som har corona-frykt (26.3)

Mens uroen blant gravide sprer seg, særlig i Facebook-grupper, prøver Jordmorforbundet å berolige gravide som frykter koronasmitte.

LES HELE ARTIKKEL HER

Jordmorforbundet har spurt sine medlemmer ute i kommunene om tilbakemeldingene de får fra gravide kvinner.

Her er noen av tilbakemeldingene jordmødrene har gitt sitt eget forbund.

 • Noen gravide er desperate fordi fastlege er syk og de får ikke kontroll.
 • Flere savner klar beskjed fra myndigheitene om de gravide skal forholde seg som om de er i risiko eller ikke.

Korona og graviditet:

 • Folkehelseinstituttet vet foreløpig ikke om gravide får mer alvorlig forløp av korona dersom de blir smittet, men det er lite som tyder på det.
 • Få undersøkelser tyder på at mor kan smitte foster gjennom morkaken.
 • Nyfødte barn kan bli smittet av mor, og mødre skal derfor følge råd fra helsepersonell etter fødsel. (Les mer i bloggen min her)
 • Kvinner som er koronasmittet kan amme som normalt. (Les mer i bloggen min her)
Publisert i Amming - koronavirus, Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , , ,

NAV – Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? (sjekket 12.4.)

Svangerskapspenger i NAV

«»Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor (etter retningslinjene for kontakt gitt av helsemyndighetene) som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger, les mer om hvordan du søker på våre nettsider.»»

(Ser at jordmødre melder om godkjente svangerskapspenger-søknader hos gravide som kan være i smitterisiko på grunn av arbeid. Behandlingstid er også kortere enn 4 uker 12.4.2020)

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , ,

NRK: Nytt tilbud skal berolige kommende mødre (25.3.2020)

– Måten vi forholder oss til gravide, har forandret seg nesten over natta, sier kommunejordmor.

Les hele artikkel HER

Kan få jordmor inn i stua

Jordmødre kan nemlig tilby sine gravide videokonsultasjoner. Dermed kan gravide invitere dem digitalt inn i stua.

– Det er et tiltak Jordmorforbundet har samarbeidet med myndighetene for å få på plass. Det gjør at flere gravide kan være hjemme og likevel få oppfølging på en trygg og sikker måte, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Hun oppfordrer nå alle landets kommuner til å kjøpe inn det utstyret som mangler for å komme i gang med videokonsultasjonene.

– Utstyret må raskt på plass for å hindre smittespredning, og for å få et godt tilbud til de gravide som er i karantene eller isolasjon i en pandemisituasjon, sier hun.

NY ARBEIDSHVERDAG: Kommunejordmor Linn Holberg har fått en ny arbeidshverdag under koronapandemien. Her i videokonsultasjon med med en pasient fra kjøkkenbordet i Trøndelag.
Foto: Privat

Jordmorforbundet – Tilbud om tjenestestøtte til Jordmødre (26.3.2020)

Jordmorforbundet samarbeider med RBUP og Landsforeningen 1001 og støtter nytt tilbud om tjenestestøtte til jordmødre for å bidra til at gravide og barselkvinner får det best mulig i denne spesielle tiden. Jordmødre kan ta kontakt med psykolog Gro Vatne Brean: gro.vatne.brean@r-bup.no

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , , , , , , , ,

Dagens medisin: Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes (26.3.2020)

Tillitsvalgtledere jubler over at Helsedirektoratet råder arbeidsgivere til å la gravide i helsetjenesten slippe å jobbe med Covid-19-pasienter.

HUSK! DET ER IKKE SYKEMELDING, MEN SVANGERSKAPSPENGER den gravide skal ha ved mistanke om helsefarlig arbeid for fosteret/barnet!

NAV svangerskapspenger :

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona?

Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor (etter retningslinjene for kontakt gitt av helsemyndighetene) som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger, les mer om hvordan du søker på våre nettsider

Les hele artikkelen HER

«Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se avsnitt om gravide og risikofaktorer ovenfor), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.»

Les mer:

Dagens medisin – Reagerer på at Hdir ikke anbefaler skjerming av gravide (25.3.2020)

Dagens medisin – Vi må beskytte de gravide fra koronaviruset (18.3.2020)

FHI – Råd og informasjon for gravide og ammende (20.3.2020)

Fra Helsenorge – Råd om korona til gravide og ammende (30.3.2020)

Fra Helsenorge – Råd om korona til foreldre, barn og unge (7.4.2020)

Publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , ,

Nasjonal veileder: Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist Covid19 (26.3.2020, sjekket 12.4.)

Fra Jordmorforbundet – LINK (26.3.2020)

Opprinnelig fra Norsk gynekologisk forening – Koronavirus ved svangerskap og fødsel (utdrag)

Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2 smitte:

– Gravide skal følge helsemyndighetenes råd om isolasjon og karantene.

– Gravide med symptomer på mulig koronainfeksjon kontakter primærhelsetjeneste (fastlege, legevakt) og testes etter gjeldende retningslinjer.

– Ellers friske gravide med milde symptomer holder seg hjemme og isoleres i henhold til FHIs råd.

Gravide med moderat til alvorlige symptomer henvises til eller kontakter fødeavdelingen direkte.

Gravide som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E), kan fortsette å bruke dette, men det kan diskuteres med anestesi/intensivlege ved alvorlig covid-19-sykdom.
 
Ved ultralydundersøkelse av gravide bør det foreligge gode rutiner for renhold av maskin og prober mellom alle pasienter.  Der pasienten har mulig eller påvist SARS-CoV-2-smitte, ikler helsepersonell seg beskyttelsesutstyr (se over) da avstand på 1-2 meter er vanskelig å overholde i en undersøkelsessituasjon. Vedrørende smittevern, bør de til enhver tid gjeldende nasjonale regler følges (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/ (3.4.2020)).

Hjemmekarantene (ut fra vanlige FHI-retningslinjer)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (andre vanlige obstetriske problemstillinger)  

Gravide i hjemmeisolasjon (ved sannsynlig/påvist SARS-CoV-2 smitte)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (eller andre obstetriske problemstillinger)
 • Legevakt, evt. fødeavdeling, bør kontaktes ved forverring av tilstanden
 • For symptomatiske pasienter opphører isolasjon 6-8 dager etter symptomfrihet; etter individuell vurdering uført av lege (29). Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode nok data for å avgjøre når «viral clearence» oppnås
 • For asymptomatiske pasienter opphører isolasjon 14 dager etter positiv test.

 •  
  Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19 Overvåkning av gravide med moderat-til alvorlig covid-19  Alt personale bør bruke beskyttelsesutstyr 
 • Overvåkning basert på klinisk evaluering (ONEWS; respirasjonsfrekvens, O2-metning, temperatur, BT, puls og bevissthetsnivå, samt klinisk undersøkelse)
 • Bør fortrinnsvis ligge på medisinsk avdeling, men håndteres ut fra situasjon og lokale forhold.
 • Bør håndteres av et multidisiplinært team tilpasset lokale forhold, men vi foreslår et team bestående av jordmor, obstetriker, spesialist innen intensivmedisin, mikrobiolog/infeksjonsmedisiner, anestesilege og nyfødtlege
 • Lav terskel for konferering med tertiærsenter
   
 • Føtal overvåkning: CTG x 1-2 daglig etter uke 24. Ved kritisk syk mor foreslås kontinuerlig overvåkning. CTG-tolkning kan være utfordrende hos covid-19-syke gravide når faktorer som prematuritet, feber og sederende medikamenter i kombinasjon eller for seg selv påvirker fosterets hjertefrekvens. Forløsning på føtal indikasjon bør være grundig vurdert.
 • Ultralyd med biometri, fostervannsmåling og doppler i arteria umbilicalis (minimum) som ledd i primærundersøkelsen når pasienten er stabilisert. Gjentas ut fra klinikk og ultralydfunn
 • Vurder lungemodning ved risiko for fødsel <34 gestasjonsuke, men ved alvorlig respirasjonssvikt bør infeksjon-/ intensiv-/anestesilege konsulteres (30)
 • Forløsning, evt. induksjon vurderes fortløpende ved syk gravid av et multidisiplinært team og ved alvorlig syk gravid bør ikke forløsning utsettes for å oppnå lungemodning hos fosteret. Stabilisering av den gravide har første prioritet.
   

Gravide med lette til moderate symptomer på covid-19 innlagt på obstetrisk indikasjon, følges opp etter gjeldende retningslinjer (som pasienter uten covid-19). 
 

Forløsning ved påvist covid-19

Forløsning anbefales ved fødeavdeling med mulighet for isolering og kontinuerlig overvåkning av mor og foster. Sentralisering av gravide med covid-19 pga. lokale forhold eller avstand til tertiærsykehus bør planlegges regionalt. Grad av isolasjon avhenger av lokale forhold, men det anbefales å holde gravide med SARS-CoV-2 i kontaktsmitteisolat, eller som et minimum, på eget rom med separat toalett atskilt fra friske i avd. Disse bør ha eget personell med beskyttelsesutstyr

Her kan du lese veileder i sin helhet: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/koronavirus-ved-svangerskap-og-fodsel/ (25.3.2020)

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på erfaringer og evidens fra tidligere koronavirus-pandemier, “expert opinion” og tilgjengelig kunnskap om SARS-CoV-2-utbruddet per 24.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Publisert i Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus | Merket med , , , , , , , ,