Vold i svangerskapet

«Vold i svangerskapet kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner både for den gravide og det ufødte barnet og innebærer en økt risiko for dødelig utfall for dem begge. Voldseksponering i fosterlivet kan påvirke hjerneutviklingen og resultere i ulike funksjons- og utviklingsforstyrrelser for barnet» (Sykepleien).

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil» (Per Isdal).

Bilde herfra

Vold:

Nasjonal Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Vold i nære relasjoner

Nasjonal Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Tegn på vold mot gravide

Helsedirektoratet: 7. Vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse hos gravide

Helsedirektoratet: «Begrensninger i taushetsplikten: Til tross for hovedregelen om taushetsplikt, kan helsepersonell gi opplysninger videre (lovdata.no) når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre. Opplysningsretten vil i utgangspunktet gjelde i truende eller farefulle situasjoner der et er fare for helse og menneskeliv. Hensynene som taler for å gi opplysninger videre må veie tyngre enn hensynene bak taushetsplikten. Dette utdypes i rundskrivet Helsepersonelloven med kommentarer Kilde

Forebygging av kjønnslemlestelse (Nasjonal veileder, 2014)

Politi: Vold i nære relasjoner

VOlinjen.no tlf. 116 006: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt. Helt gratis.

Bufdir: Kartlegging av vold og trusler

Sykepleien – Jordmødre kan forebygge vold mot kvinner og barn

Familienettverket, Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, – og hva tenker mannen?