Helsekort del 2: Levevaner

Levevaner: Tror jeg bruker mest tid på dette ved første kontroll og føler at har aldri nok tid å informere nok! Setter linker av hver tema!

Les mer:

Røyking i svangerskapet

Snus:

Snusing i svangerskapet

Alkohol:

Av og til: 90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.

Av og til: Jeg prøver å bli gravid – hva med alkoholen?

Folkehelseinstituttet (FHI): Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer

AUDIT-screening til den gravide eller TWEAK (NHI) (Hdir anbefaler disse to skjemaer)

Rus:

Norsk Gynekolog forening: Rus og legemiddelmisbruk i svangerskap (Veileder i fødselshjelp 2020)

KoRus Sør: Gravide rusmiddelbrukere

Regjering: Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

ROP.no (snakk om rus): Et utvalg verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk.

Vold:

 Nasjonal Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Vold i nære relasjoner

Nasjonal Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Tegn på vold mot gravide

Helsedirektoratet: 7. Vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse hos gravide

Helsedirektoratet: «Begrensninger i taushetsplikten: Til tross for hovedregelen om taushetsplikt, kan helsepersonell gi opplysninger videre (lovdata.no) når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre. Opplysningsretten vil i utgangspunktet gjelde i truende eller farefulle situasjoner der et er fare for helse og menneskeliv. Hensynene som taler for å gi opplysninger videre må veie tyngre enn hensynene bak taushetsplikten. Dette utdypes i rundskrivet Helsepersonelloven med kommentarer Kilde

Forebygging av kjønnslemlestelse (Nasjonal veileder, 2014)

Politi: Vold i nære relasjoner

VOlinjen.no tlf. 116 006: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt. Helt gratis.

Bufdir: Kartlegging av vold og trusler