Nasjonal veileder: Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist Covid19 (26.3.2020, sjekket 12.4.)

Fra Jordmorforbundet – LINK (26.3.2020)

Opprinnelig fra Norsk gynekologisk forening – Koronavirus ved svangerskap og fødsel (utdrag)

Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2 smitte:

– Gravide skal følge helsemyndighetenes råd om isolasjon og karantene.

– Gravide med symptomer på mulig koronainfeksjon kontakter primærhelsetjeneste (fastlege, legevakt) og testes etter gjeldende retningslinjer.

– Ellers friske gravide med milde symptomer holder seg hjemme og isoleres i henhold til FHIs råd.

Gravide med moderat til alvorlige symptomer henvises til eller kontakter fødeavdelingen direkte.

Gravide som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E), kan fortsette å bruke dette, men det kan diskuteres med anestesi/intensivlege ved alvorlig covid-19-sykdom.
 
Ved ultralydundersøkelse av gravide bør det foreligge gode rutiner for renhold av maskin og prober mellom alle pasienter.  Der pasienten har mulig eller påvist SARS-CoV-2-smitte, ikler helsepersonell seg beskyttelsesutstyr (se over) da avstand på 1-2 meter er vanskelig å overholde i en undersøkelsessituasjon. Vedrørende smittevern, bør de til enhver tid gjeldende nasjonale regler følges (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/ (3.4.2020)).

Hjemmekarantene (ut fra vanlige FHI-retningslinjer)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (andre vanlige obstetriske problemstillinger)  

Gravide i hjemmeisolasjon (ved sannsynlig/påvist SARS-CoV-2 smitte)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 14 dager hvis mulig
 • Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (eller andre obstetriske problemstillinger)
 • Legevakt, evt. fødeavdeling, bør kontaktes ved forverring av tilstanden
 • For symptomatiske pasienter opphører isolasjon 6-8 dager etter symptomfrihet; etter individuell vurdering uført av lege (29). Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode nok data for å avgjøre når «viral clearence» oppnås
 • For asymptomatiske pasienter opphører isolasjon 14 dager etter positiv test.

 •  
  Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19 Overvåkning av gravide med moderat-til alvorlig covid-19  Alt personale bør bruke beskyttelsesutstyr 
 • Overvåkning basert på klinisk evaluering (ONEWS; respirasjonsfrekvens, O2-metning, temperatur, BT, puls og bevissthetsnivå, samt klinisk undersøkelse)
 • Bør fortrinnsvis ligge på medisinsk avdeling, men håndteres ut fra situasjon og lokale forhold.
 • Bør håndteres av et multidisiplinært team tilpasset lokale forhold, men vi foreslår et team bestående av jordmor, obstetriker, spesialist innen intensivmedisin, mikrobiolog/infeksjonsmedisiner, anestesilege og nyfødtlege
 • Lav terskel for konferering med tertiærsenter
   
 • Føtal overvåkning: CTG x 1-2 daglig etter uke 24. Ved kritisk syk mor foreslås kontinuerlig overvåkning. CTG-tolkning kan være utfordrende hos covid-19-syke gravide når faktorer som prematuritet, feber og sederende medikamenter i kombinasjon eller for seg selv påvirker fosterets hjertefrekvens. Forløsning på føtal indikasjon bør være grundig vurdert.
 • Ultralyd med biometri, fostervannsmåling og doppler i arteria umbilicalis (minimum) som ledd i primærundersøkelsen når pasienten er stabilisert. Gjentas ut fra klinikk og ultralydfunn
 • Vurder lungemodning ved risiko for fødsel <34 gestasjonsuke, men ved alvorlig respirasjonssvikt bør infeksjon-/ intensiv-/anestesilege konsulteres (30)
 • Forløsning, evt. induksjon vurderes fortløpende ved syk gravid av et multidisiplinært team og ved alvorlig syk gravid bør ikke forløsning utsettes for å oppnå lungemodning hos fosteret. Stabilisering av den gravide har første prioritet.
   

Gravide med lette til moderate symptomer på covid-19 innlagt på obstetrisk indikasjon, følges opp etter gjeldende retningslinjer (som pasienter uten covid-19). 
 

Forløsning ved påvist covid-19

Forløsning anbefales ved fødeavdeling med mulighet for isolering og kontinuerlig overvåkning av mor og foster. Sentralisering av gravide med covid-19 pga. lokale forhold eller avstand til tertiærsykehus bør planlegges regionalt. Grad av isolasjon avhenger av lokale forhold, men det anbefales å holde gravide med SARS-CoV-2 i kontaktsmitteisolat, eller som et minimum, på eget rom med separat toalett atskilt fra friske i avd. Disse bør ha eget personell med beskyttelsesutstyr

Her kan du lese veileder i sin helhet: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/koronavirus-ved-svangerskap-og-fodsel/ (25.3.2020)

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på erfaringer og evidens fra tidligere koronavirus-pandemier, “expert opinion” og tilgjengelig kunnskap om SARS-CoV-2-utbruddet per 24.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Om Jordmoren.no

Sykepleier, jordmor, landbrukets HMS og mastergrad innen landbruk og graviditet. Har jobbet innen psykiatri, gynekologi, observasjonspost til gravide, barsel og mest på fødeavdelinger. Fra jordmorstyrt fødestue til kvinneklinikker. Fra Finland, men jobbet også i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap. Tidligere melkebonde og fortsatt like glad i landbruk som å være jordmor. kontakt@jordmoren.no
Dette innlegget ble publisert i Fødsel - koronavirus, Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus og merket med , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.