Koronavirus ved svangerskap og fødsel

Image credit: Michael S. Helfenbein/stock.adobe.com

Gynekologforening LINK til veileder (siste oppdatering 24.11.2020)

OBS! Det kan være variasjoner fra sykehus til sykehus!

Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Det er ikke sikre holdepunkter for gjennom morkake smitte, men data er foreløpig begrenset.  I en artikkel som oppsummerer funn fra 38 gravide med covid-19, ble det ikke påvist virus i fostervann, navlestrengsblod eller halsprøve av nyfødte ved fødsel. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk (4-6).
 
Virus i koronafamilien er funnet på overflater i opptil 9 dager etter berøring og i studier av SARS-CoV-2-viruset er det sett overlevelse på overflater fra 4-72 timer avhengig av materiale (7, 8).

Dråpesmitte

 • Det er påvist virus i alle typer luftveissekret (øvre og nedre) og i spytt

Kontaktsmitte

 • Avføring: Viruset er funnet i avføring hos 50 % av de smittede (testing av avføring til smittede menn)(9)
 • Urin: Få har påvisbart virus i urin
 • Blod: Det mangler sikre data på virus i blod foreløpig. I noen rapporter er det funnet virus i blod hos 8-15 % (10, 11). De få syke som er rapportert med virus i blod ser ut til å ha meget lav virusmengde i blod og kun kortvarig. Risikoen for blodsmitte til barnet er sannsynligvis svært liten. (Derfor teste man ikke heller fra blod, men nese/hals)
 • Vaginalsekret: Det er lite trolig at virus kan smitte i vagina, men her mangler foreløpig data
 • Brystmelk: Det er så langt ikke funnet virus i melk (5) 

Oppsummert bør alt materiale fra SARS-CoV-2 smittede gravide og fødende pga. usikkerhet, håndteres som kontaminert.

Gravide og SARS-CoV-2-smitte

Generelt kan gravide som er smittet av enkelte virus (f.eks. influensa) ha økt risiko for mer alvorlig forløp. Alvorlig sykdom er imidlertid beskrevet hos noen få gravide, men det mangler data på forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person (5, 6).

Det er stilt spørsmål hvorvidt infeksjon tidlig i graviditeten øker risiko for spontanabort eller misdannelser hos foster. Det er foreløpig ikke holdepunkter for at dette gjelder SARS-CoV-2 infiserte gravide.

Gjennomgang av sykehistoriene til gravide med covid-19 indikerer mulig økt risiko for tidlig vannavgang, tidlig fødsel og tegn på stress hos foster ved infeksjon i tredje trimester (5, 16, 17). Rapporterte data har vist komplikasjoner hos enkelte nyfødte til covid-19-syke kvinner, sannsynligvis utløst av å bli født tidlig. Ingen av de nyfødte hadde SARS-CoV-2-positive prøver eller Apgar score ≤7 etter 5 minutter (6, 18).

Diagnostikk

Smittetid er opptil 14 dager (i gjennomsnitt 5 dager), men virus kan overføres fra bærere uten symptomet (derfor avstand!) (1, 19). I en rapport som inkluderte 32 gravide med covid-19 var 7 (22 %) uten symptomer og 2 (6 %) ble innlagt intensivavdeling (5). I en kinesisk rapport fikk 10 av 13 koronavirusinfiserte gravide feber, de fleste ledsaget av tørrhoste. Kun 3 opplevde tungpusthet (4). Generelt sett er det beskrevet at covid-19 kan ha en mild start med evt. forverring og tidvis rask utvikling av pustesvikt etter ca. en uke (19, 20). 

 • Feber (43 % ved innleggelse, 89 % under forløpet (21))
 • Hoste (68 %)
 • tung puste 
 • Slapphet
 • Sår hals
 • Hodepine, muskel-og leddsmerter
 • Diare (3,8 %)

Gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2 smitte

Gravide skal følge helsemyndighetenes råd om isolasjon og karantene. Gravide med symptomer på mulig koronainfeksjon kontakter primærhelsetjeneste (fastlege, legevakt) og testes etter gjeldende retningslinjer. Ellers friske gravide med milde symptomer holder seg hjemme og isoleres i henhold til FHIs råd.

Gravide med moderat til alvorlige symptomer, henvises til eller kontakter fødeavdelingen direkte.

Gravide som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E), kan fortsette å bruke dette, men det kan diskuteres med anestesi/intensivlege ved alvorlig covid-19-sykdom.

Hjemmekarantene (ut fra vanlige FHI-retningslinjer)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene hvis mulig (diskuter med lege/jordmor ved tvil)
 • Det skal alltid tas kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang eller andre vanlige obstetriske problemstillinger

Gravide i hjemmeisolasjon (ved sannsynlig/påvist SARS-CoV-2 smitte)

 • Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter isolasjon hvis mulig (diskuter med lege/jordmor ved tvil)
 • Det skal alltid tas kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang eller andre problemstillinger
 • Legevakt/fødeavdeling/jordmorvakt bør kontaktes ved nedsatt almenntilstand eller annen forverring av tilstanden
 • Råd om mobilisering, støttestrømper og nok med å drikke vatten for å redusere blodpropp.

Forebygging

Generelle råd

Råd for å forebygge smitte med SARS-CoV-2 er de samme som for andre luftveisinfeksjoner og som for ikke-gravide.

 • Unngå folkemengder
 • Unngå offentlig transport
 • Unngå kontakt med syke mennesker
 • God håndhygiene
 • Avstå fra unødvendige reiser

Gravide kvinner som arbeider i helsevesenet

Gravide kvinner som arbeider i helsevesenet (57)

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

•          Prøvetaking og behandling av personer med mulig covid-19-sykdom bør ikke utføres av gravide eller ansatte i risikogrupper. Aerosoldannende prosedyrer (intensivmedisinske/ luftveisprosedyrer) bør unngås.

•          Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

•          Gravide med kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver uten direkte pasientkontakt eller hjemmekontor, vurdert ut fra individuell risiko og lokal smittespredning. Tilrettelegging bør gjøres i samråd med arbeidsgiver.

•          Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Svangerskapspenger fra NAV kan vurderes.

Les mer om HER:

 • Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19
 • Overvåkning av gravide med moderat til alvorlig covid-19
 • Forløsning ved mistenkt eller påvist SARS-CoV-2
 • Vaginal fødsel
 • Keisarsnitt
 • Barsel, mødre med positiv SARS-CoV-2
 • Oppfølgning av gravid med covid-19 etter hjemreise
 • Oppfølging av nyfødt etter hjemreise

/oppdatert 27.4.2021