Opprettholdelse av svangerskapsomsorg (20.3.2020)

Link til Helsedirektoratet

Det er forståelse for at kommunen må allokere personell i en pågående krevende situasjon, men de foreslåtte prioriteringene bør gjennomføres.

Kommunen bør på sine hjemmesider legge ut et telefonnummer som er betjent av jordmor og helsesykepleier.

Veiledning

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør sammen med  kommunelege og smitteverntjenesten utarbeide og implementere en felles rutine for hvordan gravide, barn og ungdom skal ivaretas. 

 • Tjenesten må tilrettelegges på en slik måte at kommunens ivaretar forsvarlighetskravet. Nødvendig smitteverntiltak til dem som er friske, de som er i karantene og de som er syke må sikres. 

Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følges.
 • Ved koronasmitte må oppfølging gjøres pr telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjoner gjennomføres med smittevernutstyr.
 • Begrense antall gravide, barn og unge på venterommet for å unngå smitte
 • Leker og annet utstyr som kan videreføre smitte må fjernes

Følgende konsultasjoner bør prioriteres for gravide

Det bør gjøres individuelle vurderinger. Kommunelegen bør være i dialog med fastleger og jordmødre i tråd med eksisterende planer å etablere hensiktsmessig funksjonsfordeling i samråd med helseforetaket. 

Det er forståelse for at kommunen må allokere personell i en pågående krevende situasjon. Anbefalte konsultasjoner bør opprettholdes. Dersom tjenesten likevel må prioritere bør foreslåtte prioriteringer gjennomføres.

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • OGTT ( glukosebelastning) bør gjennomføres av gravide som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller andre svangerskapsassosierte risikofaktorer, har foreldre eller søsken med diabetes, har etnisk bakgrunn utenom Europa, Fedme KMI ≥ 30
 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov.
 • Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer og liknende 
 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks. gulsott, infeksjon,
 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt. 
 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov. 

Følgende bør prioriteres for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 

 • Følge opp nyfødte – hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås og  erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (følg råd om smittehåndtering)
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • Følge opp  barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

Det er viktig at ansatte i kontakt med brukere spør og er oppmerksomme på om bruker eller andre husstandsmedlemmer har eller er i ferd med å utvikle symptomer på luftveisinfeksjon

Til konsultasjoner eller vaksinering bør det innkalles færrest mulig til samme tid. Helsepersonell bør oppfordre brukere om å komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser. For gjennomføring av konsultasjoner uten mistanke om smitterisiko skal ansatte følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr.

Sammendrag

Gravide er i en særskilt situasjon. Ved uoppdaget avvik vil i tillegg til kvinnens helse, fosterets og barnets framtidige helse være truet.
Barselkvinner kan bli sendt ut fra sykehus allerede 6 timer etter fødselen. De har et stort behov for råd og veiledning, og det må være rutiner for at tjenesten skal kunne avdekke sykdom hos mor og barn, og  sikre god ernæring til den nyfødte.

Hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås. Jordmor og helsesykepleier som går på hjemmebesøk til mange vil være i større risiko for å bli smittet,  spre smitte og dermed behov for å bli satt i karantene Det kan ramme en allerede belastet tjeneste. Hjemmebesøk er i tillegg tidskrevende. Nåværende situasjon stiller strenge krav til gjennomføring av smitteverntiltak, god planlegging, prioritering og fordeling av knappe ressurser.

Landet vårt er mangfoldig og hver kommune bør derfor på bakgrunn av tilgjengelig kompetanse, geografi, reisevei og avstand til helseforetak lage egne lokale forsvarlige planer. Fare for liv og helse, må veies opp mot fare for smitte. Alternative løsninger som telefonkonsultasjoner, videokonsultasjoner, interkommunalt samarbeid og utvidet samarbeid mellom helseforetak, fastleger og kommuner kan være gode alternative løsninger. I noen tilfeller vil hjemmebesøk være eneste forsvarlige løsning, det bør da utføres med nødvendige smitteforebyggende tiltak. 

Risiko reduseres ytterligere ved å tilstrebe at færrest mulig er innkalt til samme tid, og i den forbindelse bør helsepersonell oppfordre om å komme til oppsatt tid og gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr.

Det er viktig for å hindre smitte og sykdom,  at ansatte som er i kontakt med pasientene spør og er oppmerksomme på om pasienten eller andre husstandsmedlemmer utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. 

Nyfødte og deres foreldre må få oppfølging og hjelp i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Det er behov for å gjennomføre 6 ukers konsultasjon for å sikre nødvendig hjelp og oppfølging, men også for å avdekke utviklingsavvik og sykdom eller omsorgssvikt.
Barnevaksinasjonsprogrammet må prioriteres for å  sikre vaksinasjonsdekning og unngå andre smittsomme sykdommer.
Foreldre med spesielle behov eller foreldre med psykiske, sosiale eller fysiske vansker bør gis nødvendig oppfølging for å sikre at barn får en trygg og god utvikling og oppvekst,  Av samme grunn er det også viktig å følge opp  barn og unge med spesielle behov, psykiske eller fysiske plager, og/ eller  utsatt for vold og overgrep, omsorgssvikt mv. I tillegg bør det være lett tilgang til prevensjon for å hindre uønskede svangerskap.

Se mer om Koronavirus:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet

Regjeringen.no

Om Jordmoren.no

Sykepleier, jordmor, landbrukets HMS og mastergrad innen landbruk og graviditet. Har jobbet innen psykiatri, gynekologi, observasjonspost til gravide, barsel og mest på fødeavdelinger. Fra jordmorstyrt fødestue til kvinneklinikker. Fra Finland, men jobbet også i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap. Tidligere melkebonde og fortsatt like glad i landbruk som å være jordmor. kontakt@jordmoren.no
Dette innlegget ble publisert i Gravid - koronavirus, Hjem, Koronavirus og merket med , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.